ρητορικά κείμενα και πολιτικός λόγος

1. Ακούστε προσεκτικά και γράψτε τα λόγια που λέει ο Α. Παπανδρέου

2. Αξιολογήστε ως προς τους σκοπούς που έχει η εισαγωγή/ προοίμιο ενός λόγου. Ακόμη, κρίνεται αν αξιοποιούνται “πίστεις” στο σύντομο απόσπασμα. (αρχαία β΄ λυκείου, ρητορικά κείμενα)


3. Μελετήστε το παρακάτω κείμενο και αξιολογήστε το ως προς τους σκοπούς του προοιμίου:

Κύριοι βουλευτές, δεν απέχω πολύ από το να χρωστώ ευγνωμοσύνη στον κατήγορο, επειδή μου ετοίμασε αυτή εδώ τη δίκη. Γιατί, ενώ πρωτύτερα δεν είχα αφορμή, με βάση την οποία να λογοδοτήσω για τη ζωή μου, τώρα δα εξαιτίας του έχω πάρει (αφορμή). Και θα προσπαθήσω να σας αποδείξω με το λόγο μου ότι απ' τη μια αυτός λέει ψέματα και απ' την άλλη ότι έχω ζήσει μέχρι σήμερα άξιος πιο πολύ για έπαινο παρά για φθόνο· γιατί, νομίζω πως ετούτος δε μου ετοίμασε για κανένα άλλο λόγο αυτήν εδώ τη δίκη παρά μόνο από φθόνο.


4. Δουλέψτε σαν αδίδακτο κείμενο την αρχή από το προοίμιο του λόγου Υπέρ Αδυνάτου:

[1] Οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ,ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τουτονί. πρότερον γὰρ οὐκ ἔχων πρόφασιν ἐφ’ ἧς τοῦ βίου λόγον δοίην, νυνὶ διὰ τοῦτον εἴληφα. καὶ πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν δὲ βεβιωκότα μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἢ φθόνου· διὰ γὰρ οὐδὲν ἄλλο μοι δοκεῖ παρασκευάσαι τόνδε μοι τὸν κίνδυνον οὗτος ἢ διὰ φθόνον.


5. Βρείτε τα κοινά σημεία με την αρχή από το προοίμιο του λόγου Υπέρ Μαντιθέου:

[1] Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι.

 


ρητορικά κείμενα και πολιτικός λόγος

Δεν βρέθηκαν σχόλια.

Επαφή

Βασίλης Συμεωνίδης